Jakie produkty posiadaj? witamin? D?

Witamina D wch?ania si? do organizmu na skutek promieniowania ?wiat?a s?onecznego w ciep?e dni. W ci?gu ca?ego roku jest tylko kilka miesi?cy, podczas których odbywa si? jej synteza, mianowicie od maja do wrze?nia. 

Panuj?cy w Polsce klimat uniemo?liwia nam branie tej witaminy ze s?o?ca regularnie, mimo to jej obecno?? jest nam niezwykle potrzebna przez ca?y rok. Z tego powodu zacz?to prowadzi? badania, a tak?e tworzy? suplementy, posiadaj?ce ten “sk?adnik”. Nie ka?dy jednak jest przekonany co do ich dzia?ania, dlatego powsta? wykaz, na którym jasno opisane s? produkty, w których napotkamy si? na zawarto?? tej w?a?nie witaminy. 

W jakim produkcie spo?ywczym jest najwi?cej witaminy D? 

Badania wykazuj?, ?e najlepszym dostarczycielem danej witaminy s? ryby. W?ród nich wyró?niaj? si? g?ównie takie odmiany jak ?oso?, który zawiera a? 600-1000 j.m witaminy D na 100g produktu. W drugiej kolejno?ci wstawi? mo?emy bardzo popularnego w Polsce ?ledzia, zawieraj?cego oko?o 800 j.m na 100g. Prawd? mówi?c, we wszystkich rybach znajduje si? sporo tej witaminy, jednak dwie powy?sze odmiany zdecydowanie w tej kwestii góruj?.  

Pozosta?ymi rybami godnymi uwagi, je?li oczywi?cie chodzi nam o zawarto?? witaminy D s? ?wie?y dorsz, sardynki, tu?czyk z puszki, a tak?e makrela. 

Jakie produkty posiadaj? witamin? D?

Pozosta?e produkty z optymaln? zawarto?ci? witaminy 

Ciekawy jest fakt, ?e wysok? zawarto?ci? witaminy D cechuj? si? równie? grzyby. To w?a?nie te le?ne warzywa posiadaj? zakres jej wyst?powania od 8 do nawet 1200 j.m na 100g. Odmianami zawieraj?cymi jej najwi?ksze ilo?ci s? smardze, shitake oraz maitake. Niewielk? ilo??, bo tylko 8 j.m witaminy D na 100g stwierdzono w pieczarkach.  

Wielbiciele jajek równie? mog? by? zadowoleni. W ich jajecznicy usma?onej z trzech jaj, znale?? si? mo?e od 120-180 j.m witaminy D na 100g produktu. Warto wspomnie? równie?, ?e witamina ta zawiera si? tylko w ?ó?tkach. Innymi produktami zawieraj?cymi witamin? D s? chocia?by ser ?ó?ty czy mleko. Nie posiadaj? one jednak zbyt wielkich ilo?ci. Pami?tajmy, ?e najwi?ksz? zawarto?? witaminy D daje nam s?o?ce, a potrafi to by? nawet 2000 j.m w przeci?gu opalania mi?dzy godzin? 10, a 15.