Kwiaty do wianka komunijnego

Maj i czerwiec to miesi?ce kiedy w ko?cio?ach rozpoczynaj? si? sakramenty Pierwszej Komunii ?wi?tej. W tym czasie kwiaciarnie i florystki przechodz? boom kwiatowy i szykuj? si? do spe?niania ?ycze? zwi?zanych z tym wyj?tkowym dniem. Jakie zatem kwiaty wybra? do wianków komunijnych? Postaramy si? pomóc.Wianek naturalny

 

Miesi?ce, w których odbywaj? si? komunie, s? pierwszymi miesi?cami kiedy pojawiaj? si? kwiaty, z których mo?emy wykona? lub zamówi? wianek. Je?eli b?dziemy zamawia? w kwiaciarni, z pewno?ci? doradz? nam jakie kwiaty wybra? do wianka by by? d?ugo ?wie?y i ?adnie wygl?da?. Pami?tajmy, ?e wianek jak i wi?zanka musz? by? ze sob? spójne. Wybieraj?c kwiaty do wi?zanki i wianka, powinni?my zwróci? te? uwag? na sukienk?. Wszystko powinno razem wspó?gra? i by? do siebie dopasowane. Podczas wyboru kwiatów zwró?my te? uwag? na urod? dziewczynki oraz fryzur? podczas tego wyj?tkowego dnia. Zazwyczaj do wianków wybierane s? delikatne kwiaty w jasnych kolorach. Zazwyczaj wybierane s? kwiaty w jasnym ró?u lub delikatnej zieleni. Zazwyczaj do wianka i wi?zanki wybieramy kwiaty w pastelowych kolorach. Najcz??ciej s? to konwalie, storczyki, stokrotki b?d? ró?e. Wi?kszo?? kwiatów wiosennych jest delikatna, a w po??czeniu z zieleni? li?ci tworz? niesamowity efekt.

Kwiaty do wianka komunijnego

Wianek sztuczny

 

Na rynku dost?pnych jest wiele rodzajów wianków plastikowych. Wiele osób decyduje si? na nie ze wzgl?du na cen? oraz dost?pno??. Praktycznie idziemy do sklepu i wchodzimy z wiankiem, nie musz?c na niego czeka? do ostatniej chwili i martwi?c si?, czy faktycznie b?dzie taki jaki sobie wymarzyli?my i chcieli?my. Wianki sztuczne, plastikowe, mo?emy wykorzysta? równie? w pó?niejszym terminie, podczas pami?tkowej sesji komunijnej oraz podczas Bia?ego Tygodnia, kiedy dzieci codziennie ucz?szczaj? do ko?cio?a. My zdecydowanie jeste?my zwolennikami wianków naturalnych. Dzi?ki ich naturalno?ci nadamy dziewczynce subtelnego i naturalnego uroku, który w tym wyj?tkowym dniu jest niezwykle wa?ny. Pami?tajmy jednak o odpowiednim jego przechowywaniu do momentu sakramentu.