Czym r??ni? si? od siebie farby akwarelowe, akrylowe i olejne?

Sklepy malarskie odwiedza wielu artystów, którzy poszukuj? dla siebie idealnych farb. We wspó?czesnych ofertach znajduje si? wiele ich rodzajów, warto zatem pozna? ró?nice mi?dzy najbardziej popularnymi. Na podium znajduj? si? oczywi?cie farby olejne, akrylowe i akwarelowe. Mi?dzy tymi poszczególnymi gatunkami istniej? pewne ró?nice, które powinno si? pozna? i zapami?ta? na przysz?o??.

Charakterystyka farb malarskich

Za wynalazców farb olejnych uznaje si? braci van Eyck pochodz?cych z Niderlandów, którzy stworzyli j? dodaj?? do oleju lnianego ?ywicy. Ogólna receptura nie uleg?a zmianie a? do XX wieku. Co do zasady farby olejne schn? bardzo wolno, ale mo?na ten proces nieco przyspieszy? poprzez dodanie sykatywy. G?ówn? ich zalet? jest doskona?e krycie powierzchni, odró?nia to farby olejne od innych rodzajów. Zdaniem niektórych malarzy maj? o wiele lepsze kolory, ni? inne odpowiedniki. Kolejnym rodzajem s? farby akrylowe, których powstanie zbieg?o si? w czasie z wynalezieniem tworzyw sztucznych. Sprzedawane s? w postaci zawiesiny wodnej, zamkni?tej w tubkach, s?oikach, ewentualnie sprayu. S? ta?szym odpowiednikiem farb olejnych, a poza tym malowanie nimi jest znacznie ?atwiejsze, ni? z u?yciem olejnych. ?atwiej przychodzi mieszanie kolorów i wykonywanie poprawek. Schn? bardzo szybko, czasami jest to zalet?, a dla innych wad?.

Czym r??ni? si? od siebie farby akwarelowe, akrylowe i olejne?

Farby akwarelowe

Pierwszym skojarzeniem z farbami akwarelowymi jest szko?a, a konkretnie lekcje plastyki. S? równie? stosowane w profesjonalnym malarstwie. Malowanie nimi polega na nanoszeniu na papier pigmentów rozcie?czonych wcze?niej w wodzie. Efektem s? dzie?a zwiewne, pe?ne subtelnych przej?? kolorów. Produkt sprzedawany jest w dwóch rodzajach opakowa?: tubach i kostkach. Dedykowane s? g?ównie do?wiadczonym malarzom artystom, poniewa? tworzenie przy ich wykorzystaniu jest do?? trudne. Nie mo?na nanosi? poprawek, a pocz?tkuj?cym takie sytuacje mog? si? zdarzy?. Aby ostateczna jako?? obrazu by?a wysoka, nale?y zaopatrzy? si? w papier o du?ej gramaturze.