Comarch ERP XL - jakie zalety ma ten system ksi?gowy dla ?rednich i du?ych firm??

Comarch CDN XL jest systemem ERP skierowanym dla du?ych i ?rednich firm. Znajduje zastosowanie w ró?nych bran?ach i posiada wiele zalet. System Comarch CDN ERP XL jest cz?sto wybieranym systemem ERP dla przedsi?biorstwa, poniewa? spe?nia niemal wszystkie oczekiwania swoich u?ytkowników.

Do jakich przedsi?biorstw skierowany jest system ERP XL?

Ze wzgl?du na swoj? wielozadaniowo?? i mo?liwo?? pracy z wieloma danymi, system Comarch ERP XL dedykowany jest dla ?rednich i du?ych firm. Zdecydowan? wi?kszo?? u?ytkowników tego systemu ERP XL stanowi? firmy dzia?aj?ce w bran?y handlowej, us?ugowej i produkcyjnej. System dobrze spe?nia swoje zadanie w zakresie wspomagania zarz?dzania przedsi?biorstwem i jego zasobami tak?e ze wzgl?du na swoj? uniwersalno??.

Skalowanie systemu ERP XL

Je?eli podczas u?ytkowania systemu ERP XL pracownicy przedsi?biorstwa zauwa?? brak pewnych funkcjonalno?ci, to nie problem. System posiada wiele modu?ów, które odpowiadaj? za realizacj? dodatkowych funkcji. Dodatkowo ERP XL jest w pe?ni skalowalnym ?rodowiskiem do zarz?dzania przedsi?biorstwem i mo?e obs?ugiwa? dowoln? ilo?? danych i zmiennych. Dzi?ki temu mo?liwe jest dostosowanie go do prawie wszystkich rodzajów dzia?alno?ci. Z systemu Comarch korzysta a? trzy i pó? tysi?ca przedsi?biorstw, tak?e zagranicznych. To najcz??ciej wybierany system ERP w naszym kraju.

Jakie zastosowania ma system Comarch ERP XL?

Mo?liwo?ci zastosowania systemu ERP XL w przedsi?biorstwach dzia?aj?cych w ró?nych bran?ach s? niemal nieograniczone. Wszystko za spraw? mnogo?ci dost?pnych funkcjonalno?ci i mechanizmów. Comarch wprowadzi? do swojego systemu takie narz?dzia, które s? potrzebne samym u?ytkownikom - w?a?cicielom i pracownikom firm. Wieloletnie do?wiadczenie i sta?a rozbudowa funkcji systemu sprawi?y, ?e Comarch ERP XL sprawdzi si? w niemal ka?dej firmie.

Comarch ERP XL - jakie zalety ma ten system ksi?gowy dla ?rednich i du?ych firm??

Jedn? z najwi?kszych zalet systemu ERP XL jest integracja z wieloma dzia?ami przedsi?biorstwa. Usprawnia prac? ksi?gowo?ci, magazynu, dzia?u obs?ugi i wielu innych. Dzi?ki temu w przedsi?biorstwie jest zapewniony sta?y przep?yw danych, a wszystkie dzia?y posiadaj? wiedz? aktualizowana na bie??co.

Software as a Service lub zakup oprogramowania - sposoby uzyskania licencji na ERP XL

Zarz?dzanie przedsi?biorstwem dzi?ki systemowi Comarch ERP CDN XL jest mo?liwe na dwa sposoby. Firma mo?e zdecydowa? si? na jednorazowy zakup oprogramowania i licencji na jego u?ytkowanie. Pewn? nowo?ci? jest jednak opcja abonamentowa. Dla niektórych przedsi?biorstw miesi?czna op?ata jest korzystniejsza, ni? jednorazowy lecz du?o wi?kszy wydatek. Us?uga oprogramowania w abonamencie (SaaS - Software as a Service) nazywa si? iXL24.

Jednorazowy zakup licencji na oprogramowanie ERP XL pozwala sta? si? jego w?a?cicielem i nie wymaga wykupienia dodatkowych us?ug w przysz?o?ci, cho? pewne aktualizacje i przed?u?enie gwarancji mog? by? p?atne. Natomiast wybieraj?c opcj? abonamentow?, przedsi?biorstwo nie musi ponosi? jednorazowej, lecz wi?kszej op?aty zwi?zanej z wykupieniem licencji.