Monitorowanie powietrza w Krakowie

Du?e st??enie zanieczyszcze? w powietrzu budzi niepokój ca?ego spo?ecze?stwa, ale mimo to problem nadal wyst?puje. Nieodpowiedzialne zachowania w tym kontek?cie s? nadal praktykowane i nie zanosi si? na popraw? sytuacji. Co prawda w normalnych warunkach trudno zauwa?y? omawiane zanieczyszczenia, lecz oddzia?uj? one na samopoczucie i stan zdrowia ludzi. ?wiate?kiem w tunelu s? mo?liwo?ci monitorowania powietrza w czasie rzeczywistym i dzi?ki temu niwelowanie skutków ich wyst?powania.

Monitorowanie powietrza w Krakowie

Kraków – monitoring powietrza

Z ogromnym bólem serca nale?y stwierdzi?, i? z najwi?kszym problemem zanieczyszcze? boryka si? Krak?w, monitoring powietrza jest tam zatem niezb?dny. To urokliwe miasto i jednocze?nie dawna stolica Polski emituje du?e ilo?ci zanieczyszcze?. Przyk?ada si? do tego w du?ej mierze funkcjonowanie przedsi?biorstw produkcyjnych, przemys?owych oraz spalanie w piecach paliw sta?ych. Zatrwa?aj?ca jest ponadto pomys?owo?? spo?ecze?stwa, w drodze której spala si? ró?nego rodzaju toksyczne ?mieci. Niekorzystnie kszta?tuje si? równie? teren w ca?ej po?udniowej Polsce, a je?eli do??czy si? do tego bezwietrzne warunki atmosferyczne, problem si? pog??bia. W poszukiwaniu rozwi?zania, które by?oby w stanie nieco poprawi? sytuacj?, powsta?a mapa Airly. Chc?c uzyska? informacj? o jako?ci powietrza, wystarczy pobra? aplikacj?, która odpowie na nurtuj?ce pytania. Kraków to oczywi?cie niejedyne miasto, w którym prowadzi si? monitoring powietrza. Czujniki umo?liwiaj?ce pozyskiwanie niezb?dnych informacji rozmieszczone s? w chwili obecnej w wielu lokalizacjach. Twórcy mapy Airly staraj? si? na bie??co sprawdza? jako?? dzia?ania aplikacji i w razie potrzeby reagowa?.

Znaczenie monitoringu powietrza

Smog stanowi problem od wielu lat, mo?na zaryzykowa? stwierdzenie, ?e przybiera na sile. Mentalno?? ludzka niestety jest coraz gorsza, co powoduje zwi?kszenia st??enia ró?nych zanieczyszcze? w atmosferze. Ekstremalnie wysoki poziom zauwa?a si? g?ównie w miesi?cach jesiennych i zimowych, ale nie oznacza to, ?e znika w pozosta?ym okresie. W tym momencie mo?na przywo?a? Kraków, monitoring powietrza w tym mie?cie sprawdza si? jako narz?dzie do zwi?kszenia ?wiadomo?ci wyst?puj?cego problemu. Jest to punkt wyj?cia do walki z zanieczyszczeniami, poniewa? zadbanie o w?asne zdrowie i bezpiecze?stwo powinno by? jednym z priorytetów. Poza korzystaniem z odpowiednich aplikacji monitoruj?cych jako?? powietrza powinno si? wyposa?y? w profesjonaln? antysmogow? maseczk?. Ponadto w domu sprawdzi si? oczyszczacz powietrza, podobnie jak w miejscu pracy, czy szko?ach. Wszystko to jest bardzo wa?ne, poniewa? zalegaj?ce w powietrzu zanieczyszczenia, mimo, i? s? niedostrzegalne go?ym okiem, mog? spowodowa? wyst?powanie wielu chorób. Najwi?ksze ryzyko dotyczy astmatyków i alergików, jednak równie? zdrowy cz?owiek poprzez d?ugotrwa?e wdychanie szkodliwych substancji podupada na zdrowiu. Monitoring powietrza jest konieczny nie tylko na zewn?trz, ale tak?e w domach, poniewa? zanieczyszczenia przedostaj? si? do ?rodka.