Jak szkoli? psa w domu?

Pies jest okre?lany mianem najlepszego przyjaciela cz?owieka. Nie bez powodu. Dobrze wyszkolony pies potrafi nie tylko cieszy? nas swoj? obecno?ci?, ale i wiele nam w ?yciu u?atwi?. Przynoszenie ró?nych rzeczy i wykonywanie podstawowych zada?, takich jak chocia?by zamykanie drzwi to ju? zaawansowane czynno?ci, do których konieczne jest po?wi?cenie czasu i uwagi. 

Od czego? trzeba jednak zacz??. Tresura psa powinna wyst?powa? ju? od jego najm?odszych lat i jest to d?ugotrwa?y proces. Nie oczekujmy, ?e dwumiesi?czny psiak b?dzie przynosi? nam patyki, frisbee czy jeszcze inny przedmiot.  

Czego uczy? psa na starcie? 

Bior?c szczeniaka ze schroniska lub hodowli, sami b?dziemy w stanie okre?li?, czego trzeba go nauczy?. Na pewno pierwsz?, podstawow? rzecz? jest oddawanie moczu poza domem. Pocz?tkowo piesek nie b?dzie zwraca? uwagi na to, gdzie wykonuje dan? czynno?? i nie nale?y go za to wini?. Przede wszystkim nie wolno go uderza?, a zamiast tego rozk?ada? na pod?og? maty i mówi?c lekko uniesionym g?osem “tak nie wolno” otwiera? mu drzwi na zewn?trz. Po czasie pies na pewno zrozumie, o co chodzi. 

Wraz z up?ywaj?cym czasem, b?dziemy mogli si? spotka? z gryzieniem ró?nych przedmiotów. To równie? jest podstawowa czynno?? ma?ego psa, a spowodowane jest to wybijaniem si? u niego z?bów. Po wykie?kowaniu szczeniak powinien przesta? gry?? wszystkie przedmioty, jednak do tego czasu warto kupi? mu co? w rodzaju zabawki gryzaka i podk?ada? pod nos zawsze, gdy ten zabiera si? za gryzienie np. klapek.  

Jak szkoli? psa w domu?

Kilkumiesi?czny szczeniak – nauka polece? 

Na pocz?tku warto zwróci? uwag?, ?e nie ka?dego psa nauczymy wszystkiego. Jest to zale?ne od rasy psiaka. Konieczne jest jednak poznanie dwóch podstawowych zasad, które wyst?puj? u ka?dego przedstawiciela tego gatunku. Pies robi to co jest dla niego najkorzystniejsze oraz to, na co mu si? pozwala.  

Pocz?tkowo uczmy go takich polece? jak “siad” czy “?apa”. Wielokrotnie próbuj?c wymawia? to polecenie, stójmy z czym? do jedzenia i nagradzajmy go w momencie, gdy uda mu si? zrobi? to, o co go prosimy. Po wykonaniu kilku takich prób, pies za?apie. Tak samo post?pujemy ze wszystkimi innymi poleceniami i sztuczkami, jednak do nich potrzeba ju? znacznie wi?cej cierpliwo?ci.