Blog dobrym sposobem na zarabianie pieni?dzy

Blog dobrym sposobem na zarabianie pieni?dzy

 

Wspó?cze?nie pojawia si? wiele nowych zawodów i mo?liwo?ci zarabiania pieni?dzy. Jednym z nich jest prowadzenie bloga i umiej?tno?? czerpania korzy?ci finansowych ze swojej pasji. Pojawia si? jednak problem w jaki sposób monetyzowa? tre?ci umieszczane na blogu?  

Osoby z do?wiadczeniem, którym uda?o si? osi?gn?? sukces w sieci, wymieniaj? kilka przydatnych cech charakteru. Ka?dy bloger nastawiany na zysk powinien je posiada?. Na pierwszym miejscu znajduje si? konsekwentne d??enie do obranego celu. Udaje si? to dzi?ki posiadaniu taki zalet, jak cierpliwo??, systematyczno?? w dzia?aniu, dobra organizacja pracy i odporno?? na krytyk?.

Ciekawy tekst i zdj?cia – przepis na sukces w sieci

Blogowanie rozumiane jako umieszczanie postów na swojej stronie mo?e nie wystarczy?. Wyj?tkiem s? znane osoby, gwiazdy, celebryci, których dzia?anie obserwuj? setki tysi?cy, a nawet miliony fanów. Je?eli nie jeste? znan? twarz?, mo?esz zach?ci? potencjalnych czytelników do ?ledzenia publikacji w inny sposób. W tym biznesie najbardziej licz? si? zasi?gi. Warto wi?c zadba?, aby by?y jak najwi?ksze i generowa?y oczekiwany ruch na stronie.

Najprostszym sposobem, po który si?ga niemal ka?dy bloger, jest publikowanie z tekstem ciekawych zdj??. Niestety nie jest to wyró?niaj?cy sposób. ?adne zdj?cia mo?e zrobi? prawie ka?dy i nie jest do tego potrzebny profesjonalny sprz?t.

Ludzie coraz rzadziej czytaj? ca?y tekst. Wielu ogranicza si? do rzucenia okiem na nag?ówki. Preferowan? form? s? obecnie podkasty i krótkie filmy video.

Blog dobrym sposobem na zarabianie pieni?dzy 

 

Podkasty i materia?y wideo na blogach

Dzi?ki nagraniu podkastów mo?na trafi? do odbiorców, którzy wol? wys?ucha? tre?ci ni? czyta? je samodzielnie. Taka forma przekazu ma wiele zalet. Podczas s?uchania mo?na wykonywa? inne czynno?ci np. podró?owa?, prowadzi? samochód, zaj?? si? obowi?zkami domowymi i wiele innych.

Czy zatem pisanie bloga i wklejanie ?adnych zdj?? ma szans? przebi? si? do czytelnika? Wydaje si?, ?e tak, cho? nie jest to takie proste, jak mog?o wydawa? si? na pocz?tku. Warto próbowa? i by? konsekwentnym!