Profesjonalna obs?uga imprez i animacje taneczne

Grupa taneczno-akrobatyczna Atelie sk?ada si? z profesjonalnych tancerzy, do?wiadczonych choreografów oraz managerów artystycznych. Posiada bogat? ofert? artystyczn?, w?ród której znajduj? si? mi?dzy innymi: pokazy ta?ca oraz profesjonalna obs?uga imprez firmowych, kameralnych i przyj??. Zespó? posiada 11 lat do?wiadczenia, dlatego wszystkie wyst?py wykonywane s? na jak najwy?szym poziomie. Oferta zawiera równie? nieco niestandardowe us?ugi. Warto bli?ej si? zapozna? z tym, co ma do zaoferowania grupa profesjonalnych artystów.

Bodypainting niezapomnian? atrakcj? na ka?dej imprezie

Pokazy taneczne to podstawowa oferta omawianej grupy artystów. Warto jednak mie? na uwadze, ?e Grupa Atelie oferuje o wiele wi?cej, ni? tylko animacje taneczne. Jak ju? wspomniano we wst?pie, cz??? us?ug jest mniej standardowa. Z ca?? pewno?ci? na du?? uwag? zas?uguje na przyk?ad bodypainting. Jest to ca?o?ciowy, b?d? cz??ciowy makija? cia?a. Do tego celu wykorzystuje si? specjalistyczne farby, które s? bezpieczne dla skóry. Pomalowane cia?o wygl?da bardzo ciekawie, przyci?ga wzrok. Z pewno?ci? dzi?ki takiej atrakcji, go?cie b?d? ?wiadkami spektakularnego show. Co wa?ne, na ciele mo?na umie?ci? dowolny napis b?d? logotyp, wi?c mo?e by? to równie? ?wietne narz?dzie marketingowe. W ofercie bodypainting znajduje si? malowanie cia?a tancerzy, uczestników imprezy lub modelek. Mo?na wybra? jedn? z wy?ej wymienionych opcji. Abstrakcyjne i niezwykle efektowne wzory na ciele wygl?daj? bardzo ciekawie. Mog? stanowi? doskona?y element zaskoczenia na ka?dej imprezie.

Animacje taneczne z wykorzystaniem efektu fluorescencyjnego

Na du?? uwag? zas?uguje równie? UV bodypainting, który wzbogacony jest specjalnym efektem fluorescencyjnym. Zapewnia on niesamowity efekt przy w?a?ciwym o?wietleniu. Cia?o w ?wietle po?yskuje i wygl?da bardzo magicznie. Specjali?ci mog? wykona? bodypainting na urodzinach, imprezie firmowej czy te? w klubie. Z pewno?ci? taka atrakcja b?dzie zauwa?ona przez wszystkich go?ci. W ten sposób mo?na stworzy? ciekawe has?o reklamowe. Dzi?ki tej opcji mo?na równie? stworzy? napis z poszczególnych liter na cia?ach cz?onków zespo?u. Pokazy z wykorzystaniem malowania cia?a robi? wra?enie, s? te? nowo?ci? na rynku artystycznym. To wa?ne dla ka?dego, kto szuka czego? ?wie?ego, dotychczas niespotykanego.

Pogotowie taneczne - nowo?? na rynku artystycznym

Na du?? uwag? zas?uguje równie? tak zwane pogotowie taneczne. Stanowi to ?wietn? opcj? na urozmaicenie ka?dego wieczoru. Zespó? posiada starannie przygotowane projekty taneczne, które mo?e zaprezentowa? bez ?adnego przygotowania. Zdarzaj? si? czasem sytuacje, w których trzeba zamówi? dan? us?ug? z dnia na dzie?. Wówczas z pomoc? spieszy pogotowie taneczne, które potrafi odmieni? ka?d? imprez?. Profesjonalni tancerze oraz tancerki maj? bogate do?wiadczenie w wykonywaniu akrobacji i show. Ich us?ugi mog? by? wykorzystane na eventach, bankietach, spotkaniach firmowych oraz przy wielu innych okazjach. W takich sytuacjach warto wezwa? fachowców, którzy z pewno?ci? uratuj? wydarzenie, czyni?c je wr?cz niezapomnianym.

 

Profesjonalna obs?uga imprez i animacje taneczne