Jak oczy?ci? organizm ze z?og?w?

Czyste i zdrowe jelita daj? gwarancj? pe?nej sprawno?ci dla naszego organizmu. Wspó?czesny p?d ?ycia, nieprawid?owe od?ywanie si? oraz ma?a aktywno?? ruchowa powoduje, ?e w jelitach zaczynaj? nam zalega? z?ogi. By przywróci? norm? naszemu organizmowi musimy dokona? diametralnych modyfikacji w naszych nawykach ?ywieniowych. Jak wi?c si? ich skutecznie pozby??

Tryb ?ycia a zdolno?? samooczyszczania si? jelit

Dieta wi?kszo?ci z nas wype?niona jest po brzegi w bia?? m?k?, cukier, szkodliwe t?uszcze, czerwone mi?so, dania sma?one i grillowane. Rzadziej spotka? mo?na dom, w którym króluj? ?wie?e warzywa i owoce, t?uszcze ro?linne, orzechy, chude mi?so i ryby. Przewa?aj? w nich s?odzone napoje i alkohol, a czystej wody mineralnej jak na lekarstwo. Kompilacja tego sposobu ?ywienia wraz z brakiem aktywno?ci fizycznej i permanentnym stresem ca?kowicie wywróc? do góry nogami nasz? gospodark? hormonaln?. Wszystko odbija si? to na pracy jelit i ich mo?liwo?ciach samooczyszczania si?. Coraz wi?cej Polaków cierpi na problem zwi?zany z wyst?powaniem z?ogów w jelitach, co negatywnie odbija si? na ich samopoczuciu.

Jak oczy?ci? organizm ze z?og?w?

Liczba z?ogów w jelitach i ich objawy

Osoby, które nieprawid?owo si? od?ywiaj? i rzadko si? wypró?niaj? mog? pomie?ci? w jelitach nawet do 15 kg z?ogów ka?owych. Przeci?tnie powinno ich wyst?powa? oko?o 5 kg. Zalegaj?ce z?ogi jelitowe przyczyniaj? si? do odk?adania si? niebezpiecznych toksyn i mog? objawia? si? np. zaburzeniami trawienia, bólami brzucha, zgag?, wzd?ciami, brakiem apetytu, nudno?ciami, z?ym samopoczuciem, zm?czeniem, problemami ze skór? i obni?on? odporno?ci?.

Eliminacja z?ogów

Wydalenie stolca ?rednio 5 razy w tygodniu jest kwesti? normaln?. Je?li wypró?nie? tych jest mniej oznacza to, ?e pacjent mo?e zmaga? si? z zaparciami. Na regularno?? wypró?nie? ma wp?yw kilka kwestii. Jedna z nich to ilo?? wypitej wody. Zalecana dawka dzienna wody wynosi od 1,5-2 litrów. Istotne jest równie? spo?ywanie diety bogatej w b?onnik, wspomaganie mikroflory bakteryjnej oraz systematyczne posi?ki. Produkty z b?onnikiem powinny by? pe?ne celulozy, lignan i hemicelulozy, poniewa? to one odpowiadaj? za oczyszczanie w jelitach. Produkty z tego typu b?onnikiem wyst?puj? w ziarnach i nasionach, pestkowych owocach, orzechach w?oskich, kaszy gryczanej, kaszy j?czmiennej, p?atkach owsianych i br?zowym ry?u.

?