Karta EKUZ – jak wyrobić?

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. By móc ją wyrobić należy złożyć stosowny wniosek w Oddziale Wojewódzkim bądź też w Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek ten należy złożyć wraz z odpowiednimi załącznikami w wspomnianym Oddziale. Jakie są sposoby złożenia tego dokumentu?

Sposoby złożenia wniosku EKUZ

Wniosek o wyrobienie karty EKUZ można złożyć osobiście np. w Małopolskim Oddziale NFZ. Wnioski składane w tej formie bądź za pośrednictwem osób upoważnionych w siedzibach Oddziału czy Delegaturze rozpatrywane są natychmiastowo, jeśli jesteśmy w posiadaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, potwierdzających możliwość wyrobienia tej karty.

Jest również opcja wyrobienia tej karty pocztą, wysyłając wniosek na odpowiedni adres Oddziału NFZ czy najbliżej delegatury z adnotacją "Wniosek o wydanie EKUZ". Ponadto jest możliwość wyrobienia karty pocztą elektroniczną, pisząc na adres: ekuz@nfz.gov.pl  albo przez ePUAP czy też przez Internetowe Konto Pacjenta. Wypełniając wniosek w tej formie otrzymuje się wiadomość dotyczącą terminu ważności nowej karty EKUZ, następnie ma miejsce wygenerowanie karty w Centrum Usług Wspólnych i wysłanie na wskazany we wniosku adres zamieszkania.

Karta EKUZ – jak wyrobić?

Termin ważności karty EKUZ

Karta EKUZ może zostać wydana na 5 lat dla emeryta oraz dzieci i młodzieży do lat 18, 3 lata dla osób ubezpieczonych – czyli wszystkich zatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą czy rolniczą, pobierających rentę czy studentów. Na 2 miesiące można wydać kartę dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Na 6 miesięcy kartę EKUZ wydaje się dla kobiet w okresie ciąży lub porodu oraz na 42 dni od dnia porodu dla kobiety, będącej w połogu. Zarówno w jednym jak i drugim wypadku kobieta musi posiadać obywatelstwo Polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polska. Karta EKUZ wydawana na 90 dni dotyczy osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń pomocy społecznej i posiadają stosowne oświadczenie np. od wójta czy burmistrza.