Co warto zobaczy? w Europie?

Sezon wakacyjny zbli?a si? wielkimi krokami. Wi?kszo?? ludzi jednak ju? zim? planuje swoje wyjazdy i nie czeka na ostatni? chwil?. Planuj?c swój urlop wakacyjny, w pierwszej kolejno?ci zastanawiamy si?, jakie miejsce wybra? na nasz wypoczynek. 

Z regu?y wakacje kojarz? si? g?ównie z pla?? i wypoczynkiem, jednak ostatnimi czasy coraz modniejsze staje si? stworzenie równowagi w postaci naprzemiennego zwiedzania i le?akowania. Wiele osób ca?kowicie potrafi odpu?ci? sobie pla?? i jad? w ró?ne miejsca, aby zobaczy? i zwiedzi? jak najwi?cej. 

Kraje nadmorskie – ciekawe miejsca 

Dla osób lubi?cych klimaty morskie, ?wietn? propozycj? mog? by? Francja i W?ochy. Pa?stwa uplasowane stosunkowo niedaleko siebie, charakteryzuj? si? pi?knym klimatem i s? zdecydowanie najcz??ciej wybierane przez turystów. 

Zacznijmy mo?e od francuskiego miasta, a mianowicie Nicei. Miasto po?o?one wzd?u? brzegu morskiego posiada d?ug? tradycj? oraz wiele zabytków do zobaczenia w centrum. Nicea s?ynie z ??czenia kultur. Znajduj? si? tam zarówno starodawne zabytki, jak i te nowoczesne budowle zwi?zane z kultur? mieszka?ców. Mo?na tutaj odpoczywa? i zwiedza?. Chc?c jednak zobaczy? wi?cej, mo?emy wybra? si? do po?o?onego nieopodal Monaco chocia?by po to, aby ujrze? s?ynne kasyno oraz jedyny na ?wiecie miejski tor Formu?y 1 Monte Carlo.  

Odno?nie W?och, ?wietnym wyborem mo?e okaza? si? Wenecja. To s?ynne miasto wodne ka?dego roku przyci?ga mieszka?ców z ca?ego ?wiata. Mo?na zobaczy? tam s?ynny plac ?w. Marka, a tak?e Most Westchnie?. B?d?c w Wenecji nie sposób zahaczy? o Rzym. Tego miasta i jego zabytków chyba nikomu nie trzeba przedstawia?.  

Co warto zobaczy? w Europie?

Kraje s?siednie 

Cz?sto decydujemy si? na wyjazd swoim w?asnym samochodem. Z regu?y wybieramy wtedy kraje pobliskie do naszego, by w razie niechcianej awarii auta, nie kombinowa? za du?o. Z krajów s?siednich warto wymieni? te zachodnie m. in. Austria i Niemcy.  

Pi?knym miastem w Austrii okazuje si? by? Wiede?. Pochodzi z niego chocia?by s?ynny kompozytor Amadeusz Mozart. Z tego wzgl?du, id?c ulicami Wiednia niemal na ka?dym kroku mo?emy natkn?? si? na zwi?zane z nim i jego twórczo?ci? dzie?a.  

Miastami niemieckimi wartymi zobaczenia okazuj? si? by? Berlin oraz Monachium. Do najwa?niejszych zabytków w Berlinie zaliczamy Mur Berli?ski czy chocia?by Bram? Brandenbursk?. Smakoszy piwa i pi?ki no?nej zapraszamy do Monachium. Mo?na spróbowa? tam prawdziwego, bawarskiego piwa, a tak?e obejrze? by?y stadion olimpijski i stadion Bayernu Monachium, na którym gra nasz napastnik Robert Lewandowski.