Uprawa kwiat?w z cebulek

Uprawa kwiatów z cebulek

Ozdobne ro?liny cebulowe ciesz? ogrodników ju? od wczesnej wiosny i s? pierwszymi kwiatami, które pojawiaj? si? w ogrodzie po zimie. Jednymi z najbardziej popularnych cebulek s? krokusy i tulipany. Kwitn?ce krokusy s? zwiastunem nadchodz?cej wiosny. Fioletowe, ?ó?te i bia?e krokusy mo?na zaobserwowa? w Tatrach, gdzie rosn? dziko w naturze i ciesz? turystów odwiedzaj?cych szlaki. Jak hodowa? krokusy i tulipany we w?asnych ogrodzie? Ka?dy ogrodnik ma swoje sposoby, ale pewne zasady s? uniwersalne i gwarantuj?, ?e uzyskamy wspania?e efekty.

Jak i kiedy sadzi? cebulki kwiatów?

W przypadku sadzenia ro?lin, które wyrastaj? z cebulek, nale?y zadba? o umieszczenie cebulki w ziemi na odpowiedniej g??boko?ci. Nie bez znaczenia jest tak?e ziemia, która znajduje si? w ogrodzie. Na glebach piaszczystych cebule nale?y posadzi? nieco g??biej, a na gliniastych p?ycej. Powszechnie uwa?a si?, ?e g??boko??, na której powinni?my umie?ci? cebulki, ma by? równa ich trzykrotnej wysoko?ci. Je?li chodzi o g?sto?? wsadzania cebulek – odst?py mi?dzy nimi zale?? od wysoko?ci ro?lin. Niskie krokusy dobrze rosn? w k?pach. Wy?sze tulipany nale?y posadzi? w odpowiedniej odleg?o?ci od siebie.

Tulipany i krokusy sadzi si? od po?owy wrze?nia do po?owy pa?dziernika.
Jeszcze wcze?niej – na prze?omie sierpnia i wrze?nia do gleby sadzimy takie kwiaty cebulowe, jak narcyz, szachownica kostkowata i pustynnik.

Uprawa kwiat?w z cebulek 

 

Narcyz, hiacynt i tulipan w doniczce

Kwiaty cebulowe mo?na uprawia? tak?e w doniczkach. To dobra wiadomo?? dla osób, które nie posiadaj? ogrodów. Na balkonie, a nawet na parapecie okiennym równie? wyrosn? kolorowe kwiaty z cebulek. Je?li nie uda?o si? posadzi? jesieni? ro?lin ozdobnych to jeszcze nic straconego. Mo?emy wiosn? kupi? w centrum ogrodniczym kilka doniczek z zasadzonymi cebulkami.

Kwitn?ce narcyze, hiacynty i pierwiosnki mo?na przesadzi? do wi?kszego pojemnika i stworzy? efektown? wiosenn? rabat? do ustawienia w ogrodzie na tarasie lub na balkonie. Koszt kompozycji b?dzie wi?kszy ni? cena zakupu cebulek i posadzenie ich jesieni?.