Opłacanie składek na ubezpieczenie przez pracodawców

Każdy przedsiębiorca, który podejmuje się zatrudnienia kilku osób musi zdawać sobie sprawę z ciążących na nim obowiązków. Potrzeba zwiększenia zasobów ludzkich w firmie wiąże się na przykład z obligatoryjnym i terminowym opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Opłacanie składek na ubezpieczenie przez pracodawców

Opłacanie składek zdrowotnych

Obecnie obowiązujące przepisy wskazują na wartość procentową składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest ona taka sama dla pracodawcy i pracownika i wynosi 9% podstawy wymiaru. Obliczenie konkretnej wysokości składki za pracownika spoczywa na pracodawcy. W związku z tym bierze się pod uwagę kwotę wynagrodzenia brutto, ale pomniejszoną o kwoty przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Jest ono podzielone na 3 składniki: ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe i wynosi odpowiednio 9,76%, 1,5% i 2,45%. Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku, ale muszą być one opłacane w odpowiednim terminie. Jest to czas do 10 lub 15 dnia każdego miesiąca. Pierwszy dotyczy pracodawcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, drugi zatrudniającego ludzi.

Kwestia zaliczki na podatek

Może dojść do sytuacji, w której składka przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne przekracza kwotę będącą zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych. W praktyce może się tak zdarzyć w przypadku zatrudnienia danej osoby w niepełnych wymiarze etatu. Ważny jest ponadto fakt, iż właściciel firmy może uwzględnić składki na ubezpieczenie społeczne  w kosztach uzyskania przychodu. W tym celu niezbędne jest wystawienie dokumentu wewnętrznego. Osoba prowadząca działalność bez zatrudniania pracowników, nie musi składać comiesięcznej deklaracji na druku ZUS DRA. Warunkiem jest regularne uiszczanie składek w minimalnych kwotach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli decyduje się na opłacanie wyższych składek, wówczas deklaracja musi być składana co miesiąc. Każda osoba, która zamierza rozpocząć prowadzenie działalności, powinna dokładnie zapoznać się obowiązującymi przepisami.